Transmediale Berlin / Schizophrenia Taiwan 2.0 / Exhibition

Li-Ren CHANG< Battle City>

Yi-Ya CHEN< dear president>

Yen-Ying HUANG< Go to africa>

Chiu Chao-Tsa< The World of Fatigue>

Jun-Jieh WANG< Project David III: David’s Paradise>

media facade from Artist’s work < Floating>

Yu-Chin Tseng< Shivering wall>

Wan-Jen CHEN< The Unconscious Voyage>

Chieh-Jen CHEN< Goodbye Little Factory>

Pei-Shih TU< The Adventures in Mountain Yu>

Yen-Ju LIN< Good-to-be-Home Luggage>

Last event

La friche la belle de mai
41 Rue Jobin
F-13003 Marseille
France